ME Team Leader

TOTAL SALARY RANGE: 14M – 19M (VND)

NUMBER OF PERSONNEL NEEDED: 2
I>JOB DESCRIPTIONS:

– Responsible for preparing a reasonable and correct plans for safety programs
Có trách nhiệm chuẩn bị những kế hoạch hợp lý cho các chương trình về an toàn lao động
– Ensures the regular monitoring of all safety programs
Bảo đảm theo dõi thường xuyên tất cả các chương trình về an toàn lao động
– Prepare and get good results from customer audits.
Chuẩn bị và đạt kết quả tốt từ các đánh giá của khách hàng.
– Make report relating Enviroment- Health- Safety and submit to government Department and buyer on time
Định kỳ lập các báo cáo về Môi trường, Sức Khỏe, An Toàn và nộp cơ quan nhà nước  và khách hàng đúng hạn
– Daily, monitoring at the reponsibility area to determine whether there is any machinery, plant, equipment, appliace or process or work procedure used in the factory which is liable to cause risk injury to any person working or employed in the factory.
Hằng ngày giám sát khu vực phụ trách để xác định những máy móc, nhà xưởng, thiết bị hoặc quy trình làm việc nào có thể gây nguy hiểm cho công nhân viên và các vấn đề liên quan đến HSE
– Responsible for conducting health and safety meetings
Chịu trách nhiệm tiến hành họp về sức khỏe và an toàn lao động
– Ensures the correct and regular training for the use of personal protective equipment and tools
Bảo đảm huấn luyện công nhân viên sử dụng đúng dụng cụ và thiết bị bảo hộ lao động
– Handle all first aid and fire fighting training for employees.
Quản lý tất cả các khóa huấn luyện về sơ cấp cứu và phòng cháy chữa cháy hằng năm
– Responsible for supporting all departments make corrective action plan that comply with HSE standard and policy
Chịu trách nhiệm hỗ trợ các cải thiện các vấn đề  liên quan đến việc thực hiện các tiêu chuẩn và chính sách về sức khỏe và an toàn lao động 

II> JOB REQUIREMENTS:

 • Think logically,
 • Able to express ideas clearly
 • Initiative in work
 • Work as a team player
 • Keep good in Interpersonal Relations
 • Good English skill
 • Environment management
 • Engineering ;Physics; Ergonomics; Occupational hygiene;Chemistry, Bio-chemistry
 • Fresh graduated is acceptable.

III> BENEFITS:

     • 13 Month salary
     • Bonus
     • Annual health check up
*we have shuttle from Ho Chi Minh City to Binh Duong
* International, professional, challenged and friendly working environment.
* Annual salary adjustment 
* Promotion opportunities
* Compensation package includes base salary, position allowance, housing and traval allowance, attendance
* Bonus: special bonus (april, sept and year end based on CNY).
*Have a lot of opportunities to learn and develop yourself
*Have a lot of opportunities to communicate with external parties (auditors, customers, etc)
*Will work with a foreign management, which will give you a different perspective about the job compared to local company

IV> CONTACT:

 • EMAIL: clivi.luu@esprintavn.com
 • ZALO/FACEBOOK: 0963 000 129